8 września 2019

Zespół Aspergera – objawy

Nieprawidłowości rozwojowe, które mogą wskazywać na występowanie zespołu Aspergera, uszeregowane zostały zgodnie z okresami rozwojowymi człowieka:

OKRES NIEMOWLĘCY

 • osłabiony kontakt wzrokowy,
 • niechęć do przytulania osób bliskich,
 • nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne,
 • zaburzenia snu,
 • dziecko jest zbyt spokojne, nie absorbuje swoją osobą otoczenia i jest najbardziej szczęśliwe, gdy zostaje samo,
 • dziecko nadmiernie koncentruje się na manipulowaniu jakimś przedmiotem lub obserwowaniu jakiegoś elementu otoczenia, nie zwraca uwagi na ludzi pojawiających się wokół niego,
 • dziecko jest bardzo krzykliwe, często płacze.

OKRES PONIEMOWLĘCY (objawy okresu poprzedniego)

 • nietypowy rozwój mowy, tzw. rozwój lawinowy, tzn. taki, w którym język czynny na poziomie zdań wyprzedza ich rozumienie,
 • echolalia i wypowiedzi monologowe,
 • zabawa uboga, stereotypowa, bez odtwarzania ról i naśladownictwa,
 • niezgrabność ruchowa (brak ruchów naprzemiennych kończyn górnych i dolnych podczas chodu),
 • stereotypie ruchowe,
 • zaburzona koncentracja uwagi,
 • wycofanie, apatia.

OKRES PRZEDSZKOLNY

 • brak zainteresowania nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami,
 • preferowanie kontaktów z dorosłymi,
 • używanie języka zbyt sformalizowanego (używanie określeń i sformułowań charakterystycznych dla osób dorosłych),
 • fascynacja liczbami, literkami, zegarami, urządzeniami mechanicznymi,
 • nieprawidłowe formy nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, np. poprzez przeszkadzanie w zabawie,
 • traktowanie innych dzieci w zabawi w sposób przedmiotowy (kolega staje się narzędziem potrzebnym do zabawy),
 • sygnały świadczące o braku empatii lub problemach w odczytywaniu sygnałów społecznych,
 • brak wzajemności w relacjach społecznych,
 • sztywne zafascynowanie wybranymi osobami, bohaterami bajek, zwierzętami, kolekcjami przedmiotów,
 • duży zasób słów przy niewspółmiernym rozumieniu ich znaczeń,
 • szybka nauka czytania, czasem jeszcze przed zakończeniem rozwoju mowy,
 • specyficzne uzdolnienia i zainteresowania, nie zawsze adekwatne do zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym, np. budowa maszyn i urządzeń, analiza rozkładów jazdy lub odczytów audiogramu, zagadki matematyczne, wyniki rozgrywek sportowych.

OKRES SZKOLNY

 • lepsze wyniki w nauce wtedy, gdy nie jest potrzebna współpraca w grupie,
 • trudności na lekcjach wf lub zajęciach manualnych,
 • dążenie do niezmienności otoczenia czy planu dnia,
 • wyraźne oznaki zdenerwowania, a nawet agresji w sytuacjach nowych, niezaplanowanych lub nieustalonych wcześniej zmianach,
 • wymaganie przestrzegania narzuconych przez siebie lub ustalonych wcześniej wspólnych zasad,
 • wyraźne problemy w rozumieniu lub podtrzymywaniu wzajemnych kontaktów społecznych,
 • brak zainteresowania nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych lub obsesyjna chęć nawiązania tych kontaktów na siłę,
 • trudności w nadążaniu za sensem i tokiem rozmowy,
 • brak wyczucia momentu, kiedy można zabrać głos, kiedy przerwać wypowiedź i pozwolić mówić innym,
 • problemy z zachowaniem dystansu w stosunku do swojego rozmówcy (zwracanie się na „ty” do dorosłych, siadanie zbyt blisko, odchodzenie w trakcie rozmowy od stoły, brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą),
 • wygłaszanie swoich poglądów na temat osób, których one dotyczą, niezależnie od tego, czy ich treść może sprawić komuś przykrość bądź wprawić w zakłopotanie,
 • zadawanie pytań (często tych samych) nie po to, by nawiązać dialog, ale po to, by sprawdzić, czy rozmówca zna odpowiedź,
 • problemy z interpretacją utworów literackich zawierających metafory lub porównania,
 • rozwijanie swoich własnych, wybiórczych zainteresowań kosztem nauki szkolnej, co prowadzi do zaległości w materiale nauczania przewidzianym do opanowania,
 • łatwowierność, podatność na manipulację ze strony otoczenia.

OKRES DORASTANIA

 • brak przyjaciół,
 • często występowanie w roli kozła ofiarnego w grupie,
 • bezbronność w obliczu agresji słownej lub fizycznej ze strony rówieśników,
 • brak świadomości tzw. mowy młodzieżowej, slangu,
 • brak przywiązywania wagi do sposobu ubierania się, fryzury,
 • brak porozumiewania się z rówieśnikami ich językiem, czyli slangiem młodzieżowym.

M. Mikołajczak, Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera. Poradnik dla rodziców i terapeutów, Warszaw 2017, Difin.