20 stycznia 2019

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

W procesie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej zbiera się dane z różnych źródeł, nazywa problem, wskazuje potencjał oraz deficyty, podejmuje się próbę wyjaśnienie przyczyn, określa się znaczenia problemu oraz dokonuje oceny możliwych zmian w pożądanym kierunku.

Diagnoza psychologiczna oraz pedagogiczna w naszej Pracowni dokonywana będzie na podstawie najnowszych narzędzi diagnostycznych dostępnych na rynku. Każde spotkanie rozpocznie się od wnikliwego wywiadu w celu zebrania jak najpełniejszych informacji
o dziecku. W zależności od przyczyny zgłoszenia rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie odpowiednich kwestionariuszy. Następnie przeprowadzona zostanie obserwacja dziecka
w czasie swobodnej oraz kierowanej zabawy. Kolejnym krokiem będzie wykonanie odpowiednich badań przy pomocy testów diagnostycznych. Na zakończenie omówimy
z  rodzicami  uzyskane wyniki, obserwację, wskażemy potencjał i deficyty oraz zaproponujemy dalszą drogę postępowania.