20 stycznia 2019

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna szczegółowo i opisowo pokazuje wpływ problemu na funkcjonowanie psychoruchowe dziecka. Stanowi ważne źródło informacji, obrazuje mocne oraz słabe strony. Wyznacza zakres pomocy oraz jest podstawą do określenia działań terapeutycznych.

Jej zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • Jaki jest poziom rozwoju dziecka w poszczególnych obszarach?
  • Jak można wykorzystać zasoby dziecka oraz sytuacje z codziennego życia, by wspomagać jego rozwój?

W diagnozie funkcjonalnej warto uwzględnić następujące sfery rozwoju:

  • sprawność ruchową,
  • sprawność manualną i grafomotoryczną,
  • percepcję wzrokową,
  • orientację przestrzenną,
  • percepcję słuchową,
  • mowę,
  • myślenie,
  • wybrane aspekty funkcjonowania dziecka w sferze emocjonalno-społecznej.