20 stycznia 2019

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna szczegółowo i opisowo pokazuje wpływ problemu na funkcjonowanie psychoruchowe dziecka. Stanowi ważne źródło informacji, obrazuje mocne oraz słabe strony. Wyznacza zakres pomocy oraz jest podstawą do określenia działań terapeutycznych.

Jej zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • Jaki jest poziom rozwoju dziecka w poszczególnych obszarach?
  • Jak można wykorzystać zasoby dziecka oraz sytuacje z codziennego życia, by wspomagać jego rozwój?


KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Test służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Sfery rozwoju, zamieszczone na każdej karcie pozwalają na ocenę następujących umiejętności:
– rozwoju ruchowego,
– motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
– spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– komunikowania się i mowy,
– emocji i relacji społecznych,
– funkcji behawioralnych,
– umiejętności przedszkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r. ż.),
– umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 6;0 do 9,11 r. ż.).

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.
Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem.


PEP-3-PL Profil Psychoedukacyjny

Narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej.
Oceniane obszary rozwoju:
– mowa bierna,
– mowa czynna,
– umiejętności poznawcze werbalne i prewerbalne,
– motoryka mała,
– motoryka duża
– naśladowanie
– ekspresja emocjonalna,
– wzajemność społeczna,
– specyficzne zachowania ruchowe,
– specyficzne zachowania językowe.

Dodatkowo rodzic wypełnia Raport opiekuna, w którym ocenia funkcjonowanie dziecka.
Badanie całym testem umożliwia określenie mocnych i słabych stron dziecka zarówno na podstawie obserwacji wykonania szeregu zadań oraz zachowania w trakcie przeprowadzania prób, jak i informacji uzyskanych od rodzica.
Ze względu na charakter zadań PEP-3-PL jest szczególnie przydatny w badaniu dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale może być również użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się typowo
o nieharmonijnym profilu rozwoju.
Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Normy rozwojowe zostały opracowane dla wieku od 12 do 84 miesięcy.